• Slide
  • Slide

Lịch chạy

gia-ve-ef Lịch chạy, giá vé tàu Hà Tiên-Phú Quốc từ ngày 05/01/2016

  TUYẾN: HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC Giờ đi Giờ đến Người lớn Trẻ em Cảng đi Cảng đến Tên tàu 07:45 09:00 215.000 150.000 Hà Tiên Bãi Vòng Ngọc Thành 08:00 09:15 230.000 160.000 Hà Tiên Bãi Vòng Superdong 8 13:15 14:30 230.000 160.000 Hà Tiên Bãi Vòng Superdong 6   TUYẾN: PHÚ QUỐC […]

gia-ve-ef Lịch chạy, giá vé tàu Hà Tiên-Phú Quốc từ ngày 31/12/2015

  HÀ TIÊN – (BÃI VÒNG) PHÚ QUỐC Ngày Giờ đi Người lớn Trẻ em Tên tàu 31/12 07:45 215.000 150.000 NgọcThành 08:00 230.000 160.000 Superdong 13:15 230.000 160.000 Superdong 01/01 06:00 230.000 160.000 Superdong 07:45 215.000 150.000 NgọcThành 08:00 230.000 160.000 Superdong 10:00 230.000 160.000 Superdong 12:00 230.000 160.000 Superdong 12:30 215.000 150.000 NgọcThành […]

gia-ve-ef Lịch chạy, giá vé tàu Hà Tiên-Phú Quốc từ ngày 29/12/2015

  TUYẾN: HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC Giờ đi Giờ đến Người lớn Trẻ em Cảng đi Cảng đến Tên tàu 07:45 09:00 215.000 150.000 Hà Tiên Bãi Vòng Ngọc Thành 08:00 09:15 230.000 160.000 Hà Tiên Bãi Vòng Superdong 8 13:15 14:30 230.000 160.000 Hà Tiên Bãi Vòng Superdong 6   TUYẾN: PHÚ QUỐC […]

gia-ve-ef Lịch chạy, giá vé tàu Hà Tiên-Phú Quốc từ ngày 01/09/2015

TUYẾN: HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC Giờ đi Giờ đến Người lớn Trẻ em Cảng đi Cảng đến Tên tàu 08:00 09:15 230.000 160.000 Hà Tiên Bãi Vòng Superdong 8 13:15 14:30 230.000 160.000 Hà Tiên Bãi Vòng Superdong 6   TUYẾN: PHÚ QUỐC – HÀ TIÊN Giờ đi Giờ đến Người lớn Trẻ em […]