How to get to Con Dao Island in Vietnam Travel Guide on DAVE'S TRAVEL PAGES - Bicycle Touring and Travel Blog


Có đúng thông tin bạn cần tìm?

Mẫu xác nhận

PHÀ THẠNH THỚI


Ma code dat ve pha Thanh Thoi cua QK la:
Vui long xuat trinh tin nhan khi nhan ve.
Cam on QK.

www.vetauphuquoc.com


XAC NHAN DAT VE

Thanh Thoi HT-PQ 08:00 11/09/19
SL/GV: 10×185.000 + 10×130.000 + 1xe7Cx792.000

Thanh Thoi PQ-HT 09:45 12/09/19
SL/GV: 10×185.000 + 10×130.000 + 1xe7Cx792.000

TC: 10.000.000 VND


Vui long thanh toan: 1.000.000
Truoc: 10:00 20/09/19
BUI VAN TAM (CN:Kien Giang)
-Vietcombank 0091000561959
-BIDV 75110000060275
-Agribank 7711205007511
-Sacombank 070034935031
-VietinBank 102867983352
-Dong A Bank 0102397787
Vietcombank DNTN DVDL BIEN HA TIEN 0091000580630
Noi dung: SDT cua QK + PHA2010


Vui long khai bao thong tin (*bat buoc) truoc 10:00 20/09/19.
Bang mot trong cac hinh thuc:
-Tai website www.vetauphuquoc.com.
-Gui tin nhan SMS theo cu phap (Ho va ten/Quoc tich/Nam sinh/So CMND hoac GPLX, Passport).
Va xuat trinh giay to tuy than khi tham gia di tau.

PHÀ SUPERDONG


Ma code dat ve pha Superdong cua QK la:
Vui long xuat trinh tin nhan khi nhan ve.
Cam on QK.

www.vetauphuquoc.com


XAC NHAN DAT VE

Superdong HT-PQ 08:00 11/09/19
SL/GV: 10×185.000 + 10×125.000 + 1xe7Cx792.000

 Superdong PQ-HT 09:45 12/09/19
SL/GV: 10×185.000 + 10×125.000 + 1xe7Cx792.000

TC: 10.000.000 VND


Vui long thanh toan: 1.000.000
Truoc: 10:00 20/09/19
BUI VAN TAM (CN:Kien Giang)
-Vietcombank 0091000561959
-BIDV 75110000060275
-Agribank 7711205007511
-Sacombank 070034935031
-VietinBank 102867983352
-Dong A Bank 0102397787
Vietcombank DNTN DVDL BIEN HA TIEN 0091000580630
Noi dung: SDT cua QK + PQ2260


Vui long khai bao thong tin (*bat buoc) truoc 10:00 20/09/19.
Bang mot trong cac hinh thuc:
-Tai website www.vetauphuquoc.com.
-Gui tin nhan SMS theo cu phap (Ho va ten/Quoc tich/Nam sinh/So CMND hoac GPLX, Passport).
Va xuat trinh giay to tuy than khi tham gia di tau.


SUPERDONG RG-PQ

Lay ve truoc:
-Can 1, Lo 4, Duong 3/2, P.Vinh Thanh Van, Rach Gia.
-Ben tau Rach Gia (Phong ve Superdong).
Moi HK can mang theo 01 loai giay to tuy than.


SUPERDONG HCM


Lấy vé trước:
-610 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP.HCM.
Mỗi hành khách cần mang theo 01 loại giấy tờ tùy thân.
Cảm ơn QK.


SUPERDONG PHÚ QUỐC


Lấy vé trước:
-Số 10 đường 30/4, TT.Dương Đông, Phú Quốc.
Mỗi hành khách cần mang theo 01 loại giấy tờ tùy thân.
Cảm ơn QK.


SUPERDONG HT-PQ


XAC NHAN DAT VE

Superdong HT-PQ 08:00 11/09/19
SL/GV: 10×230.000 + 10×160.000

Superdong PQ-HT 09:45 12/09/19
SL/GV: 10×230.000 + 10×160.000

TC: 10.000.000 VND


Vui long thanh toan: 1.000.000
Truoc: 10:00 20/09/19
BUI VAN TAM (CN:Kien Giang)
-Vietcombank 0091000561959
-BIDV 75110000060275
-Agribank 7711205007511
-Sacombank 070034935031
-VietinBank 102867983352
-Dong A Bank 0102397787
Vietcombank DNTN DVDL BIEN HA TIEN 0091000580630
Noi dung: SDT cua QK + PQ2260


Vui long khai bao thong tin (*bat buoc) truoc 10:00 20/09/19.
Bang mot trong cac hinh thuc:
-Tai website www.vetauphuquoc.com.
-Gui tin nhan SMS theo cu phap (Ho va ten/Quoc tich/Nam sinh/So CMND hoac GPLX, Passport).
Va xuat trinh giay to tuy than khi tham gia di tau.

SUPERDONG RG-PQ


XAC NHAN DAT VE

Superdong RG-PQ 08:00 11/09/19
SL/GV: 10×330.000 + 10×240.000

Superdong PQ-RG 08:00 12/09/19
SL/GV: 10×330.000 + 10×240.000

TC: 10.000.000 VND


Vui long thanh toan: 1.000.000
Truoc: 10:00 20/09/19
BUI VAN TAM (CN:Kien Giang)
-Vietcombank 0091000561959
-BIDV 75110000060275
-Agribank 7711205007511
-Sacombank 070034935031
-VietinBank 102867983352
-Dong A Bank 0102397787
Vietcombank DNTN DVDL BIEN HA TIEN 0091000580630
Noi dung: SDT cua QK + PQ2260


Vui long khai bao thong tin (*bat buoc) truoc 10:00 20/09/19.
Bang mot trong cac hinh thuc:
-Tai website www.vetauphuquoc.com.
-Gui tin nhan SMS theo cu phap (Ho va ten/Quoc tich/Nam sinh/So CMND hoac GPLX, Passport).
Va xuat trinh giay to tuy than khi tham gia di tau.

Phú Quốc Express HT-PQ


XAC NHAN DAT VE

PQE HT-PQ 06:30 11/09/19
SL/GV: 10×250.000 + 10×200.000

PQE PQ-HT 08:30 12/09/19
SL/GV: 10×250.000 + 10×200.000

TC: 10.000.000 VND


Vui long thanh toan: 1.000.000
Truoc: 10:00 20/09/19
BUI VAN TAM (CN:Kien Giang)
-Vietcombank 0091000561959
-BIDV 75110000060275
-Agribank 7711205007511
-Sacombank 070034935031
-VietinBank 102867983352
-Dong A Bank 0102397787
Vietcombank DNTN DVDL BIEN HA TIEN 0091000580630
Noi dung: SDT cua QK + PQ2260


Vui long khai bao thong tin (*bat buoc) truoc 10:00 20/09/19.
Bang mot trong cac hinh thuc:
-Tai website www.vetauphuquoc.com.
-Gui tin nhan SMS theo cu phap (Ho va ten/Quoc tich/Nam sinh/So CMND hoac GPLX, Passport).
Va xuat trinh giay to tuy than khi tham gia di tau.

Phú Quốc Express RG-PQ


XAC NHAN DAT VE

PQE RG-PQ 07:20 11/09/19
SL/GV: 10×340.000 + 10×270.000

PQE PQ-RG 07:30 12/09/19
SL/GV: 10×340.000 + 10×270.000

TC: 10.000.000 VND


Vui long thanh toan: 1.000.000
Truoc: 10:00 20/09/19
BUI VAN TAM (CN:Kien Giang)
-Vietcombank 0091000561959
-BIDV 75110000060275
-Agribank 7711205007511
-Sacombank 070034935031
-VietinBank 102867983352
-Dong A Bank 0102397787
Vietcombank DNTN DVDL BIEN HA TIEN 0091000580630
Noi dung: SDT cua QK + PQ2260


Vui long khai bao thong tin (*bat buoc) truoc 10:00 20/09/19.
Bang mot trong cac hinh thuc:
-Tai website www.vetauphuquoc.com.
-Gui tin nhan SMS theo cu phap (Ho va ten/Quoc tich/Nam sinh/So CMND hoac GPLX, Passport).
Va xuat trinh giay to tuy than khi tham gia di tau.

Phú Quốc Express Nam Du


XAC NHAN DAT VE

PQE RG-ND 06:45 16/09/19
SL/GV: 1×250.000 + 1×200.000

PQE ND-RG 09:30 17/09/19
SL/GV: 1×250.000 + 1×200.000

TC: 1.000.000 VND


Vui long thanh toan: 1.000.000
Truoc: 10:00 20/09/19
BUI VAN TAM (CN:Kien Giang)
-Vietcombank 0091000561959
-BIDV 75110000060275
-Agribank 7711205007511
-Sacombank 070034935031
-VietinBank 102867983352
-Dong A Bank 0102397787
Vietcombank DNTN DVDL BIEN HA TIEN 0091000580630
Noi dung: SDT cua QK + ND2260


Vui long khai bao thong tin (*bat buoc) truoc 10:00 20/09/19.
Bang mot trong cac hinh thuc:
-Tai website www.vetauphuquoc.com.
-Gui tin nhan SMS theo cu phap (Ho va ten/Quoc tich/Nam sinh/So CMND hoac GPLX, Passport).
Va xuat trinh giay to tuy than khi tham gia di tau.


Phú Quốc Express Hòn Sơn


XAC NHAN DAT VE

PQE RG-HS 06:30 16/09/19
SL/GV: 1×170.000 + 1×140.000

PQE HS-RG 11:10 17/09/19
SL/GV: 1×170.000 + 1×140.000

TC: 1.000.000 VND


Vui long thanh toan: 1.000.000
Truoc: 10:00 20/09/19
BUI VAN TAM (CN:Kien Giang)
-Vietcombank 0091000561959
-BIDV 75110000060275
-Agribank 7711205007511
-Sacombank 070034935031
-VietinBank 102867983352
-Dong A Bank 0102397787
Vietcombank DNTN DVDL BIEN HA TIEN 0091000580630
Noi dung: SDT cua QK + HS20190


Vui long khai bao thong tin (*bat buoc) truoc 10:00 20/09/19.
Bang mot trong cac hinh thuc:
-Tai website www.vetauphuquoc.com.
-Gui tin nhan SMS theo cu phap (Ho va ten/Quoc tich/Nam sinh/So CMND hoac GPLX, Passport).
Va xuat trinh giay to tuy than khi tham gia di tau.

PHÚ QUỐC EXPRESS VT-CĐ

XAC NHAN DAT VE

PQE VT-CD 08:00 15/02/19
SL/GV: 1×880.000 + 1×700.000

PQE CD-VT 13:30 16/02/19
SL/GV: 1×880.000 + 1×700.000

TC: 1.000.000 VND


Vui long thanh toan: 1.000.000
Truoc: 10:00 20/09/19
BUI VAN TAM (CN:Kien Giang)
-Vietcombank 0091000561959
-BIDV 75110000060275
-Agribank 7711205007511
-Sacombank 070034935031
-VietinBank 102867983352
-Dong A Bank 0102397787
Vietcombank DNTN DVDL BIEN HA TIEN 0091000580630
Noi dung: SDT cua QK + VT10000


Vui long khai bao thong tin (*bat buoc) truoc 10:00 20/09/19.

Bang mot trong cac hinh thuc:
-Tai website www.vetauphuquoc.com.
-Gui tin nhan SMS theo cu phap (Ho va ten/Quoc tich/Nam sinh/So CMND hoac GPLX, Passport).
Va xuat trinh giay to tuy than khi tham gia di tau.


PHÚ QUỐC EXPRESS ST-CĐ

XAC NHAN DAT VE

PQE ST-CD 10:10 26/07/19
SL/GV: 1×350.000 + 1×290.000

PQE CD-ST 13:00 26/07/19
SL/GV: 1×350.000 + 1×290.000

TC: 1.000.000 VND


Vui long thanh toan: 1.000.000
Truoc: 10:00 20/09/19
BUI VAN TAM (CN:Kien Giang)
-Vietcombank 0091000561959
-BIDV 75110000060275
-Agribank 7711205007511
-Sacombank 070034935031
-VietinBank 102867983352
-Dong A Bank 0102397787
Vietcombank DNTN DVDL BIEN HA TIEN 0091000580630
Noi dung: SDT cua QK + ST20191


Vui long khai bao thong tin (*bat buoc) truoc 10:00 20/09/19.

Bang mot trong cac hinh thuc:
-Tai website www.vetauphuquoc.com.
-Gui tin nhan SMS theo cu phap (Ho va ten/Quoc tich/Nam sinh/So CMND hoac GPLX, Passport).
Va xuat trinh giay to tuy than khi tham gia di tau.

Hòa Bình Ship


XAC NHAN DAT VE

HBS RG-PQ 12:30 16/09/19
SL/GV: 1×330.000 + 1×240.000

HBS PQ-RG 08:00 17/09/19
SL/GV: 1×330.000 + 1×240.000

TC: 1.000.000 VND


Vui long thanh toan: 1.000.000
Truoc: 10:00 20/09/19
BUI VAN TAM (CN:Kien Giang)
-Vietcombank 0091000561959
-BIDV 75110000060275
-Agribank 7711205007511
-Sacombank 070034935031
-VietinBank 102867983352
-Dong A Bank 0102397787
Vietcombank DNTN DVDL BIEN HA TIEN 0091000580630
Noi dung: SDT cua QK + PQ2260


Vui long khai bao thong tin (*bat buoc) truoc 10:00 20/09/19.
Bang mot trong cac hinh thuc:
-Tai website www.vetauphuquoc.com.
-Gui tin nhan SMS theo cu phap (Ho va ten/Quoc tich/Nam sinh/So CMND hoac GPLX, Passport).
Va xuat trinh giay to tuy than khi tham gia di tau.

Phòng vé Biển Hà Tiên-Số 28a Cách Mạng Tháng 8, P.Tô Châu, Hà Tiên (27 đường 30/4).
Mỗi hành khách mang theo 1 giấy tờ tùy thân.
Cảm ơn QK.


Vui long nhan ve truoc 16:20 02/09/19
Tai: Ben tau Rach Gia – 0949444647 (Ms Phuong)

Dat ve: 02973852575 – 0914852575
Cam on QK.


Vui long nhan ve truoc 10:00 20/09/19
Tai: Cang Bai Vong – 0913498865 (Ms. Nhan)

Dat ve: 02973852575 – 0914852575
Cam on QK.


XAC NHAN THANH TOAN
Chung toi da nhan duoc khoan thanh toan: 4.180.000 VND.
Vui long cung cap thong tin xuat ve va hoa don (neu co).
Cam on QK !


Dịch vụ của quý khách đã bị hủy bỏ / Your service was canceled.


Yeu cau huy ve cua QK da duoc chap nhan.
Phi huy ve: 20%.
QK vui long cung cap thong tin ngan hang de nhan lai 80% tien ve.
Cam on QK.

Barcode cua QK la:
Vui long in ve truoc 45 phut tai:
-Lo 4, So 16, duong 3/2, Tp.Rach Gia.
-Quay ve Phu Quoc Express tai Ben tau Rach Gia.
Cam on QK!

Barcode cua QK la:
Vui long in ve truoc 45 phut tai:
-So 15 Tran Hung Dao, TT. Duong Dong, Phu Quoc.
-Quay ve Phu Quoc Express tai cang Bai Vong.
Cam on QK!